Shuai Jiao at The Americas Cup International Kung Fu Chamapionship 2011 Brazil

Shuai Jiao at The Americas Cup International Kung Fu Championship - October 30, 2011, Brazil

Shuai Jiao at The Americas Cup International Kung Fu Championship – October 30, 2011, Brazil

Shuai Jiao at The Americas Cup International Kung Fu Championship – October 30, 2011, Brazil

Comments are closed