« 2nd World Tournament – Singapore, 2006

2006 TWKSF Tournament Lei Tai knock down

Lei Tai knockdown at The World Kuo Shu Federation's 2nd World Kuo Shu Tournament in Singapore, 2006

Lei Tai knockdown

Lei Tai knockdown at The World Kuo Shu Federation’s 2nd World Kuo Shu Tournament in Singapore, 2006

Comments are closed